اعضای گروه

ردیفنامنام خانوادگیسمتروز حضورشماره تلفنID
۱قادرصلحیسر گروهچهار شنبه۰۹۱۴۳۰۶۴۴۷۳gsolhi@gmail.com
۲تورجباقریعضو گروهچهار شنبه۰۹۱۴۱۷۶۱۱۹۶