فیلم آموزشی Camtasia

اطلاعیه ۵ – آزمایشی

اطلاعیه ۴ – آزمایشی

اطلاعیه ۳ – آزمایشی

اطلاعیه ۲ – آزمایشی

آذر, ۱۳۹۹

آبان, ۱۳۹۹